Archive

Archive for December, 2008

Kiểm tra card đồ họa

December 24th, 2008 No comments

Vào Control Panel/ System > trong hộp thoại System Properties, chọn bảng Hardware > bấm nút Device Manager > bấm dấu + trước mục Display adapters để xem liệt kê tên card màn hình. Nếu muốn chi tiết hơn thì bạn mở Start/ Run, gõ dxdiag rồi bấm OK. Trong hộp thoại DirectX Diagnostic Tool, chọn bảng Display