Archive

Archive for December, 2008

Tội giao cấu với trẻ em

December 30th, 2008 No comments

Điều 115 Bộ luật hình sự: Tội giao cấu với trẻ em

“…Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm; phạm tội nhiều lần thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. (Bộ Luật hình sự 1999)…”.

Categories: Chưa phân loại Tags:

Hình người lớn

December 24th, 2008 No comments

Bạn thích xem hình người lớn? Gì chứ hình người lớn thì chỉ cần vài phút tôi có thể tạo ra cả đống, bạn tha hồ mà xem. Dưới đây là một hình người lớn ở dạng đơn giản.
Hình người lớn

Categories: Chưa phân loại

Mã nguồn minh họa thuật toán BaLan ngược

December 24th, 2008 No comments
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Mã nguồn minh họa thuật toán BaLan ngược</title>
<meta name="author" content="Phùng Văn Huy">
<meta name="description" content="Sử dụng thuật toán BaLan ngược tính giá trị biểu thức">
<meta name="keyword" content="thuật toán BaLan ngược">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<style>
a{text-decoration:none;}img{border:0px;}
</style>
<body>
<center>
<input id=exp style="font-size:24px;" type=text name=exp size=50 value="20+10-30+6/3-4/(5-3)">
<input style="font-size:24px;" type=button value="Tính" onclick="TinhGiaTriBT();"><br>
<div id=hauto style="font-size:24px;color:blue;"></div>
<div id=result style="font-size:72px;color:red;"></div>
<script>
function TinhGiaTriBT() {
var stack = new Array();
var s2 = new Array();

function GET() {
l = stack.length;
return stack[l-1];
}

function T2H(sIn) {
sIn = new String(sIn);

var pattern = new RegExp("\\b[0-9\.]+\\b|-|\\+|\\*|/|\\(|\\)", "g");
var tokens = sIn.match(pattern);
len = tokens.length;
for (i = 0; i < len; i++) {
token = tokens[i];
if (token == "(") stack.push("(");
else if (token == ")") {
k = "";
do {
if (k != "") s2.push(k);
k = stack.pop();
} while (k != "(");
} else if (isOp(token)) {
while(stack.length != 0 && thutu(token) <= thutu(GET())) {
k = stack.pop();
s2.push(k);
}
stack.push(token);
} else {
s2.push(token);
}
}

while (stack.length != 0) {
k = stack.pop();
s2.push(k);
}


s3 = new Array();
len = s2.length;
for (i = 0; i < len; i++) {
token = s2[i];
if (!isOp(token)) {
s3.push(token);
} else {
x1 = s3.pop();
x2 = s3.pop();
r = doOp(x2, x1, token);
s3.push(r);
}
}

document.getElementById("hauto").innerHTML = "Biểu diễn dạng hậu tố: " + s2.toString().replace(/,/g, " ");
if (s3.length != 1) {alert("Biểu thức gì kì vậy"); return;}
document.getElementById("result").innerHTML = s3;
}

function doOp(x1, x2, op) {
y1 = eval(x1); y2 = eval(x2);
if (op == "+") return y1 + y2;
if (op == "-") return y1 - y2;
if (op == "*") return y1 * y2;
if (op == "/") return y1 / y2;
}

function isOp(op) {
return "+-*/".indexOf(op) > -1;
}

function thutu(op) {
if (op == "(") return 0;
if ("+-".indexOf(op) > -1) return 1;
if ("*/".indexOf(op) > -1) return 2;
}

e = document.getElementById("exp").value;
try {
T2H(e);
} catch (e) {
alert("Biểu thức gì kì thế!");
}
}
</script>

Kiểm tra card đồ họa

December 24th, 2008 No comments

Vào Control Panel/ System > trong hộp thoại System Properties, chọn bảng Hardware > bấm nút Device Manager > bấm dấu + trước mục Display adapters để xem liệt kê tên card màn hình. Nếu muốn chi tiết hơn thì bạn mở Start/ Run, gõ dxdiag rồi bấm OK. Trong hộp thoại DirectX Diagnostic Tool, chọn bảng Display