Home > Chỉ dẫn lập trình > Tạo thư mục trong Java

Tạo thư mục trong Java

Giả sử bạn đang ở C:\Java\Tutorial, cần tạo thư mục mới New Folder
boolean success = (new File(“New Folder”)).mkdir();

Giờ nếu ở ổ D chưa có thư mục Java\Tutorial, mà bạn cần tạo thư mục mới New Folder với đường dẫn tuyệt đối (đầy đủ) là D:\Java\Tutorial\New Folder\
boolean success = (new File(“New Folder”)).mkdirs();

Khi sử dụng mkdirs, trong đường dẫn đầy đủ, nếu thư mục nào chưa tồn tại nó sẽ tự động được tạo. Thật là khoái!

Categories: Chỉ dẫn lập trình Tags:
  1. huy
    March 11th, 2010 at 17:36 | #1

    bạn ơi cho vd cụ thể đi…hihi

Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha