Home > Chỉ dẫn lập trình > Mảng trong shell script

Mảng trong shell script

In ra tháng hiện tại bằng tiếng Việt không dấu.
# Khai báo mảng (chỉ số từ 0)
a=( mot hai ba bon nam sau bay tam chin muoi “muoi mot” “muoi hai” )
# Lấy số phần tử của mảng
n=${#a[@]}
# Lấy giá trị phần tử $i của mảng
v=${a[$i]}
# Thay gia tri phan tu thu 1 cua mang
a[1]=”mot moi”
m=`date “+%B”`
for (( i=0; i < $n; i++ )) do     if [ m –eq $i ]; then         echo "Thang hien tai la thang ${a[$i]}"         # Thoát khỏi vòng for         break     fi done

Categories: Chỉ dẫn lập trình Tags:
 1. Anh
  December 23rd, 2010 at 04:59 | #1

  Ban lam sai roi. Cho m=`date “+%B”` ban phai dua ve thang = so chu (integer). ban xem lai nhe

 2. huypv
  December 23rd, 2010 at 12:48 | #2

  @Anh
  Đúng rồi mình nhầm tham số lệnh date
  %b locale’s abbreviated month name (e.g., Jan)
  %B locale’s full month name (e.g., January)
  %d day of month (e.g, 01)
  %e day of month, space padded; same as %_d
  %m month (01..12)

Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha