Home > Chỉ dẫn lập trình > Ví dụ minh họa về JSON

Ví dụ minh họa về JSON

JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation.

Thông thường được dùng làm dữ liệu trao đổi giữa client và server thông qua API, thay vì sử dụng XML hoặc một dạng nào khác. JSON được ưa chuộng bởi tính đơn giản, dễ hiểu – cách thức truy cập rất giống mảng, hay thuộc tính của đối tượng…

Trăm nghe không bằng một thấy. Nói mãi thôi thì vọc phát. Cứ example, tutorial và action mà táng bạn sẽ mở mang được cho mình nhiều kiến thức rất thú vị và bổ ích. (apply for all subject)

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<script language=”javascript” >
var person = eval(‘zzz={“Name”: “Phùng Văn Huy”, “Location”: “Thanh Oai – Hà Nội”, “BirthDate”: “20/10/1987”}’);
document.write(‘Tôi là ‘ + person.Name + ‘ sinh ngày ‘ + person.BirthDate + ‘<br />’);

var family = {
    “parent”: [
        {“name”: “Mẹ”, “age”: 51},
        {“name”: “Bố”, “age”: 53},
    ],
    
    “sister”: [
        {“name”: “Phùng Thị Lan”, “age”:  27},
        {“name”: “Phùng Thị Hường”, “age”: 24},
    ],
};

document.write(‘Chị cả của tôi là ‘ + family.sister[0].name + ‘, hiện nay ‘ + family.sister[0].age + ‘ tuổi!’);
</script>

eval thường dùng khi sử dụng ajax lấy dữ liệu text từ server trả về, truyền vào biến

Categories: Chỉ dẫn lập trình Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha