Home > Sử dụng máy vi tính > Mac OS X How to Add Hosts to Local Hosts File

Mac OS X How to Add Hosts to Local Hosts File

Mac OS X 10.2 or later

Applications/Utilities/Terminal
sudo vim /private/etc/hosts

  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha