Home > Sử dụng máy vi tính > Set Priority For Network Adapters

Set Priority For Network Adapters

Cùng 1 lúc chiếc máy tính của bạn có thể kết nối tới nhiều mạng:
– Qua dây cable cắm trực tiếp
– Qua Wifi
– Qua VPN

Vấn đề có thể phát sinh khi hai mạng được cấu hình chung một dải IP. Ví dụ:
– Ở mạng mà bạn nối dây cable, IP của bạn là 192.168.168.x, IP máy khác trong mạng này là 192.168.168.222 dùng làm server share film.
– Bạn kết nối qua VPN, IP được set là 10.1.25.234. Trong mạng này lại cũng có một máy mang địa chỉ IP 192.168.168.222.
– Khi bạn đồng thời cắm dây cable và bật kết nối VPN, bạn cần vào server share film, như thường lệ bạn gõ \\192.168.168.222 nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Bởi vì IP 192.168.168.222 đã được “tìm thấy” bởi kết nối mạng VPN trước.
Lúc này muốn vào server share film bạn cần cấu hình, thiết lập XYZ làm cho độ ưu tiên của mạng dây cable lớn hơn mạng VPN.

Và XYZ ở đây là:
– My Network Places – View Network Connections – Advanced – Advanced Settings – Now you can change order connections
– route (khai báo bổ sung định tuyến: Với những IP trong dải mạng nào thì dùng connection nào để lookup)

  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha