Home > Giải trí, thư giãn, Chỉ dẫn lập trình > Làm xong bài toán này mất bao lâu

Làm xong bài toán này mất bao lâu

– Tạo 1 DB trên Oracle, 1 DB trên MySQL, 1 DB trên MSSQL lưu danh sách các học sinh
– Viết 1 webservice bằng Java, kết nối tới DB vừa tạo, thực hiện các chức năng:
+ Lấy danh sách M học sinh từ học sinh thứ N (sắp xếp theo id tăng dần)
+ Lấy danh sách tất cả các học sinh họ và tên chứa xâu S
– Viết 1 trang web PHP cho người dùng nhập vào 1 xâu S và kết nối tới webservice đã viết lấy danh sách L tất cả các học sinh họ và tên chứa xâu S. Xóa hết danh sách cũ trong MySQL, chèn danh sách L thu được vào.
– Viết 1 application C#, kết nối tới webservice hiển thị phân trang toàn bộ danh sách các học sinh

  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha