Archive

Posts Tagged ‘linux’

bin vs sbin directory in linux

May 6th, 2010 No comments

contains binary file (executable)

sbin for root
bin for regular/normal user

Categories: Sử dụng máy vi tính Tags: ,

Xóa hết các file empty trong thư mục

May 4th, 2010 No comments

Xóa các file empty (size = 0)
find /home/huypv -empty -type f -exec rm -vf {} \;
Nếu -empty không working thì thay bằng -size 0c

Nếu chỉ muốn xóa các file ở thư mục /home/huypv, không muốn xóa bên trong /home/huypv/more/depth thì thêm tham số -maxdepth
find /home/huypv -maxdepth 1 -empty -type f -exec rm -vf {} \;

[root@server huypv]# find /home/huypv -maxdepth 1 -type f -empty -exec rm -vf {} \;
removed `/home/huypv/3′
removed `/home/huypv/2′
removed `/home/huypv/1′
removed `/home/huypv/4′
[root@server huypv]# find /home/huypv -maxdepth 100 -type f -empty -exec rm -vf {} \;
removed `/home/huypv/a/a.txt’
[root@serverhuypv]#

Categories: Sử dụng máy vi tính Tags: ,

tar with exclude option

January 22nd, 2010 1 comment

ls -l /var/www/webspace/hostpro/baodongkhoi/baodongkhoi.com.vn
images
index.php
logs
.htaccess

cd /var/www/webspace/hostpro/baodongkhoi/
tar -czf bdk.tgz baodongkhoi.com.vn –exclude “logs”

tar -tzfv bdk.tgz
images
index.php
.htaccess

Đại loại thế (chú ý cái ngoại trừ exclude này là theo so khớp kiểu mẫu pattern chứ không phải so bằng bằng: logs ~ logs; xxx.logs, mylogs)

How to check RTSP link on console

January 4th, 2010 No comments

No GUI, we encounter many problems. But some problems can be solved…

RTSP Link example: rtsp://rmv8.bbc.net.uk/radio1coyopa/radio_1_-_friday_1900.ra

telnet rmv8.bbc.net.uk
DESCRIBE rtsp://rmv8.bbc.net.uk/radio1coyopa/radio_1_-_friday_1900.ra RTSP/1.0

Check RTSP link on console

Check RTSP link on console

Truncate file in Linux

December 17th, 2009 No comments

Câu lệnh (path là đường dẫn chỉ đến file)
:>path

Suy nghĩ bình thường thì sẽ làm như sau. Chả biết hai lệnh này so với nhau thì thiệt hơn thế nào?
echo “” > path

Categories: Sử dụng máy vi tính Tags: