Sót hay xót

Đau xót là đúng chính tả. Đau sót là sai chính tả

Thiếu sót là đúng chính tả. Thiếu xót là sai chính tả

Xót xa chứ không phải sót sa hay sót xa

Cách nhận biết: sót = thiếu, xót = đau