Tag Archives: skype

Windows – Chrome does not open link Skype

Trang web có đoạn mã link tới Skype: <a href=”skype:huyphungvan”>Test call Skype</a>, click trên Firefox thì mở ứng dụng Skype nhưng trên Chrome thì không được.

Lý do: Có thể lần đầu tiên click vào dạng link skype:nick_skype trên Chrome bạn đã chọn không cho mở Skype và “Không hỏi lại về sau”.

Cách giải quyết:

– Đóng hết các cửa sổ Chrome

– Mở file %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\Local State tìm đoạn “skype”:true và xóa đi

Giờ vào lại Chrome và mở 1 link Skype bạn sẽ thấy 1 thông báo sau xuất hiện. Hãy chọn “Remember my choice for all links of this type” và “Launch Application”. Từ sau khi bạn click Skype sẽ tự động được mở ra.

chrome-alert