Home > Sử dụng máy vi tính > Cho mình mượn avatar của bạn

Cho mình mượn avatar của bạn

Avatar là hình ảnh nhỏ đi kèm theo mà mỗi tài khoản Yahoo sử dụng để đại diện cho mình. Nếu 1 người sử dụng avatar, bạn có thể nhìn thấy avatar trên danh sách bạn bè của mình ở Yahoo Messenger.

Trong trường hợp bạn muốn lấy 1 hình ảnh tương tự bạn mình để làm avatar, thì ngoài cách xin hình ảnh đó, bạn có thể truy cập vào http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids=…. với dấu … là tên ID bạn muốn lấy avatar.

Chẳng hạn, bạn muốn lấy avatar của nick huyphungvan thì bạn sẽ sử lại link trên thành http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids=huyphungvan, lập tức hình ảnh avatar của nick huy đang sử dụng sẽ được hiện ra. Việc bây giờ của bạn chỉ là save hình ảnh đó lại và sử dụng làm avatar cho chính mình.

Categories: Sử dụng máy vi tính Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha