Home > Chỉ dẫn lập trình > Chuyển hướng trang trong PHP

Chuyển hướng trang trong PHP

Có không ít các cách chuyển hướng người dùng tới một trang khác. Mỗi cách đều có cái hay, và dở của nó. Dưới đây liệt kê một số cách, tạm thời chưa đi vào phân tích!
Giả sử trang mã nguồn đang là index.php, và cần chuyển sang alert.php
<?php
    header(“Location: alert.php”);
?>

<script>
//alert(“Bye bye”);
window.location.href = “alert.php”;
</script>

<meta http-equiv=”refresh” content=”2;url=alert.php”>

*Giải thích thẻ meta refresh ở trên: sau 2 giây ở index.php, trình duyệt tự động chuyển sang load trang alert.php
*Tương tự nếu muốn chuyển tới một trang ở site khác

Categories: Chỉ dẫn lập trình Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha