MySQL commands

Tạo cơ sở dữ liệu mới
CREATE DATABASE `tên cơ sở dữ liệu`;

Liệt kê tất cả các cơ sơ dữ liệu hiện có
SHOW DATABASES;

Chuyển cơ sở dữ liệu làm việc
USE `tên cơ sở dữ liệu`;

Liệt kê tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu đang làm việc
SHOW TABLES;

Liệt kê tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu bất kỳ
SHOW TABLES IN `tên cơ sở dữ liệu`;

Xem thông tin cấu trúc một bảng trong cơ sở dữ liệu
DESCRIBE `tên bảng`;

Xóa cơ sở dữ liệu
DROP DATABASE `db_name`;

Xóa bảng
DROP TABLE `tbl_name`;

Xem tất cả dữ liệu của bảng
SELECT * FROM `table name`;

Giả sử có bảng: chatter(id, name, birthday, location, balance)
Xem các chatter có tên là Phùng Văn Huy
SELECT * FROM `chatter` WHERE `name`=’Phùng Văn Huy’;

Xem các chatter có tên là Phùng Văn Huy và sống ở Hà Nội
SELECT * FROM `chatter` WHERE `name`=’Phùng Văn Huy’ AND `location`=’Hà Nội’;

Xem các chatter có tên khác Phùng Văn Huy và sống ở Hà Nội, sắp xếp theo sinh nhật giảm dần
SELECT * FROM `chatter` WHERE `name`!=’Phùng Văn Huy’ AND `location`=’Hà Nội’ ORDER BY `birthday` DESC;

Xem các chatter họ Phùng
SELECT * FROM `chatter` WHERE name LIKE ‘Phùng%’;

Xem name không trùng lặp của tất các các chatter
SELECT DISTINCT `name` FROM chatter;

Đếm số chatter
SELECT COUNT(*) FROM `chatter`;

Tổng số tiền của các chatter
SELECT SUM(`balance`) FROM `chatter`;

Thêm một người dùng mới sử dụng MySQL Server
USE mysql; // cơ sở dữ liệu chứa thông tin người dùng
INSERT INTO `user` (Host,User,Password) VALUES(‘localhost’,’tên người dùng’,PASSWORD(‘mật khẩu’)); // thông thường là localhost

Thay đổi mật khẩu root
Cách 1: Sử dụng mysqladmin
mysqladmin -u root -h localhost -p password ‘new-password’
Cách 2: Sử dụng truy vấn
SET PASSWORD FOR ‘user’@’hostname’ = PASSWORD(‘passwordhere’);

Cho phép pvh sử dụng mật khẩu 123456 truy cập tới MySQL trên localhost để làm việc với các cơ sở dữ liệu
GRANT USAGE ON *.* TO pvh@localhost IDENTIFIED BY ‘123456’;

Ví dụ về gán quyền cho một người dùng với một cơ sở dữ liệu xác định
USE mysql;
INSERT INTO user (Host,Db,User,Select_priv,Insert_priv,Update_priv,Delete_priv,Create_priv,Drop_priv) VALUES (‘%’,’databasename’,’username’,’Y’,’Y’,’Y’,’Y’,’Y’,’N’);

Xóa hàng (bản ghi) trong bảng
DELETE FROM `tbl_name` WHERE `field_name` = ‘gì gì đó’;

Update database permissions/privilages.
FLUSH PRIVILEGES;

Xóa một cột (trường) trong bảng
ALTER TABLE `TABLE NAME` DROP COLUMN `COLUMN NAME`;

Thêm một cột vào bảng
ALTER TABLE `TABLE NAME` ADD COLUMN `NEW COLUMN NAME` VARCHAR (20);

Đổi tên, kiểu của cột trong bảng
ALTER TABLE `TABLE NAME` CHANGE `OLD COLUMN NAME` `NEW COLUMN NAME` VARCHAR (50);

Xác lập ràng buộc để giá trị của một cột không bị trùng lặp
ALTER TABLE `TABLE NAME` ADD UNIQUE (`COLUMN NAME`);

Hủy bỏ ràng buộc trùng lặp đã thiết lập ở trên
ALTER TABLE `TABLE NAME` DROP INDEX `COLMN NAME`;

Chuyển kiểu của cột
ALTER TABLE `TABLE NAME` MODIFY `COLUMN NAME` VARCHAR(3);

Load a CSV file into a table.
LOAD DATA INFILE ‘/tmp/filename.csv’ replace INTO TABLE [table name] FIELDS TERMINATED BY ‘,’ LINES TERMINATED BY ‘\n’ (field1,field2,field3);

Dump all databases for backup. Backup file is sql commands to recreate all db’s.
[mysql dir]/bin/mysqldump -u root -ppassword –opt >/tmp/alldatabases.sql

Dump one database for backup.
[mysql dir]/bin/mysqldump -u username -ppassword –databases databasename >/tmp/databasename.sql

Dump a table from a database.
[mysql dir]/bin/mysqldump -c -u username -ppassword databasename tablename > /tmp/databasename.tablename.sql

Restore database (or database table) from backup.
[mysql dir]/bin/mysql -u username -ppassword databasename < /tmp/databasename.sql Create Table Example 1. CREATE TABLE [table name] (firstname VARCHAR(20), middleinitial VARCHAR(3), lastname VARCHAR(35),suffix VARCHAR(3),officeid VARCHAR(10),userid VARCHAR(15),username VARCHAR(8),email VARCHAR(35),phone VARCHAR(25), groups VARCHAR(15),datestamp DATE,timestamp time,pgpemail VARCHAR(255)); Create Table Example 2. create table [table name] (personid int(50) not null auto_increment primary key,firstname varchar(35),middlename varchar(50),lastnamevarchar(50) default 'bato');