Home > Sử dụng máy vi tính > Lấy ảnh từ file CHM

Lấy ảnh từ file CHM

Bạn có tệp tin CHM. Trong đó có một số ảnh rất đẹp, nhưng bạn click chuột phải lên không thấy có menu gì hiện ra?
Click chuột phải lên Title Bar của cửa sổ đang đọc tệp tin CHM đó. Chọn Jump To URL. Copy đường dẫn từ ô textbox ngay bên dưới Current URL, nó có dạng:
mk:@MSITStore:E:\manual\web\MySql.chm::/index.html
Mở Internet Explorer với cái link đó. Trường hợp không click được chuột phải (do Javascript) thì trên menu bar chọn View – Source
Source hiện ra thì tìm đến đường dẫn ảnh tương ứng để lấy!

Categories: Sử dụng máy vi tính Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha