Home > Chỉ dẫn lập trình > Liệt kê các bản ghi trong BDB với PHP

Liệt kê các bản ghi trong BDB với PHP

Khi sử dụng cơ sở dữ liệu Berkeley (BDB), bạn có dùng PHP để làm việc. Dưới đây là ví dụ code mẫu liệt kê toàn bộ các bản ghi.

<?php
$db4 = new Db4();
$db4->open(null, ‘/var/tmp/aaa.db’, ‘mydata’);

$db4->put(“hjx”, “hjx”);
$db4->put(“hjx”, “hjx4”);
$db4->put(“2”, “hjx”);

$dbc = $db4->cursor();

$key = null;
$data = null;

while($dbc->get($key, $data, DB_NEXT)==0) {
print $key.’ – ‘.$data.'<br/>’;
}

$dbc->close();
$db4->close();
?>

Từ khóa: Berkeley database, PHP, API, DB_NEXT, cursor

Categories: Chỉ dẫn lập trình Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha