Home > Chỉ dẫn lập trình > Xóa hết một số bảng trong database

Xóa hết một số bảng trong database

<?php
// Kết nối tới MySQL Server
mysql_connect(‘127.0.0.1’, ‘root’, ‘oizoioi’) or die(‘check server info’);
// Chọn tên cơ sở dữ liệu sẽ làm việc
mysql_select_db(‘test’);
// Lấy tên các bảng trong cơ sở dữ liệu đã chọn
$result = mysql_query(‘show tables’);

// Với mỗi tên bảng, xem xem nó có bắt đầu bằng xâu test không – nếu có thì DROP
while($row = mysql_fetch_row($result)) {
    $table_name = $row[0];
    if (strpos($table_name, ‘test’) === 0) {
        mysql_query(‘DROP TABLE ‘ . $table_name);
    }
}

Categories: Chỉ dẫn lập trình Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha