Home > Chỉ dẫn lập trình > Dải IP của các nhà cung cấp mạng (ISP) ở Việt Nam

Dải IP của các nhà cung cấp mạng (ISP) ở Việt Nam

“VNPT” => array(
“203.162.0.0/16”,
“203.210.128.0/17”,
“221.132.0.0/18”,
“203.160.0.0/23”,
“222.252.0.0/14”,
“123.16.0.0/12”),

“FPT” => array(
“210.245.0.0/17”,
“58.186.0.0/15”,
“58.187.0.0/15”,
“118.68.0.0/14”),

“Viettel” => array(
“203.113.128.0/18”,
“220.231.64.0/18”,
“125.234.0.0/15”,
“117.0.0.0/13”),

“SPT” => array(
“221.133.0.0/19”,
“221.121.0.0/18”,
“116.118.0.0/17”),

“HTC” => array(
“203.128.240.0/21”,
“202.60.104.0/21”),

“EVN” => array(
“203.190.160.0/20”,
“125.214.0.0/18”,
“125.212.128.0/17”,
“116.96.0.0/12”)

  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha