Home > Kinh nghiệm đời sống > Cách tính lương hưu

Cách tính lương hưu

Khà khà, không có gì là sớm cả, chẳng mấy mà sáu bẩy mươi tuổi, ta sẽ về hưu =))

Cách tính tiền lương hưu sẽ được tính theo công thức sau: Lương hưu = Tỷ lệ lương hưu (x) Lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau: 15 năm đầu = 45%, cộng thêm 2% (nam) hoặc 3% (nữ) cho mỗi năm tiếp theo. Lương hưu tối đa không quá 75%.

Lương bình quân (gia quyền) đóng bảo hiểm xã hội:

Toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội được hưởng lương (hệ số) theo khu vực nhà nước: Tính bình quân 5 năm cuối (nếu tham gia bảo hiểm xã hội từ trước 1995); tính bình quân 6 năm cuối (nếu tham gia bảo hiểm xã hội từ trước 2001); tính bình quân 8 năm cuối (nếu tham gia bảo hiểm xã hội từ trước 2007); tính bình quân 10 năm cuối (nếu tham gia bảo hiểm xã hội từ 2007 trở đi).

Toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội được hưởng lương không theo hệ thống thang, bảng lương Nhà nước: tính bình quân toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với trường hợp người lao động có thời gian hưởng lương theo khu vực Nhà nước và thời gian không theo thang, bảng lương Nhà nước, lương hưu được tính bằng công thức: (L1 + L2)/ toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, L1 = lương trong khu vực nhà nước tính bình quân (như trên) (x) Tổng số tháng trong khu vực Nhà nước; L2 = tổng tiền lương toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong khu vực không nhà nước.

Categories: Kinh nghiệm đời sống Tags:
  1. hai
    February 20th, 2011 at 19:30 | #1

    Tôi năm nay 49 tuổi.Có thời gian đóng BHXH là 27 năm.vậy tôi về hưu trước tuổi 6 năm thì được tính lương hưu như thế nào đối với lao động nữ.Có hệ số lướng ĐH.

  2. admin
    February 20th, 2011 at 19:41 | #2

    Cháu không rõ với các trường hợp đặc biệt đâu. Cô hỏi cán bộ/nhân viên phụ trách chính sách, tiền lương ở cơ quan cô, họ sẽ giúp cô giải đáp thắc mắc!

Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha