Home > Giải trí, thư giãn > Chờ đợi một tình yêu – Người chưa yêu

Chờ đợi một tình yêu – Người chưa yêu

Anh thiếu em như cây thiếu nắng.
Có em rồi nắng chết mẹ cả cây…

Categories: Giải trí, thư giãn Tags:
  1. Name
    February 28th, 2012 at 20:41 | #1

    Đã yêu rồi thì là không hối tiếc
    Chỉ tiếc một điều là đéo có ai yêu!

Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha