Home > Sử dụng máy vi tính > TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts

TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts

TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts.

TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts.

Mạng thấy rùa. Mở Event Log Viewer (eventvwr) ra thì thấy báo “TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts”.

Kiểm tra xem cái quái gì đang chiếm dụng nhiều connection mạng thế nhỉ

netstat -no

Xem PID nào xuất hiện nhiều dòng nhất. Từ PID vào taskmanager tìm thằng process tương ứng và cân nhắc việc kill nó đi. Kill xong mạng lại nhanh vù vù.

Hiện tại, sau khi kiểm tra, phát hiện ra máy mình bị tình trạng warning này là do tiến trình của SoHa Player!!!

Categories: Sử dụng máy vi tính Tags:
  1. huypv
    June 16th, 2012 at 01:08 | #1

    wmic process where pid=888 get executablepath

Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha