Shell script đổi đuôi file hàng loạt

Đổi tất cả các file có đuôi là .mp3 trong thư mục D thành đuôi là .wma. Thứ tự tham số truyền vào D .mp3 .wma
d=”$1/*$2”
for f in d
do
    # Kiểm tra xem có đúng là file không (ko phải thư mục)
    if [ -f $f ]; then
        # Lấy tên không có đuôi
        fn=`base $f $2`
        # Tên với đuôi mới (đường dẫn)
        n=”$1/$fn$3”
        # Đổi tên
        mv $f $n
    fi
done