Home > Chỉ dẫn lập trình > Sử dụng thư viện mở jQuery (1)

Sử dụng thư viện mở jQuery (1)

Để sử dụng thư viện jQuery, trước tiên là phải download file java script về
Sau đó nhúng vào mã trang web muốn sử dụng jQuery
<script type=”text/javascript” src=”jquery.js”></script>

Ví dụ dưới đây sẽ sử dụng jQuery để làm cho: Mỗi khi click lên một thẻ liên kết a bất kỳ trên trang web, sẽ xuất hiện một thông báo “Xin chào”

$(document).ready(function() {
    $(“a”).click(function() {
        alert(“Xin chào”);
    });
});

Dịch đoạn mã trên dưới dạng dễ hiểu như sau:
Khi mà trang web đã sẵn sàng để người dùng đọc; với một liên kết bất kì, gán cho nó một hàm xử lý sự kiện khi click chuột. Hàm xử lý sự kiện này đưa ra một thông báo “Xin chào” tới người dùng.

Categories: Chỉ dẫn lập trình Tags:
  1. March 5th, 2010 at 05:50 | #1

    Every body acknowledges that life seems to be very expensive, but people need cash for different stuff and not every man earns big sums cash. Thence to get fast business loans and just short term loan would be a correct solution.

Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha