Home > Chỉ dẫn lập trình > Edit my.ini – Config MySQL

Edit my.ini – Config MySQL

Chán latin, thích unicode, thiết lập mặc định charset, collation cho server MySQL thì chỉnh trong my.ini

[mysqld]

thêm (hoặc sửa nếu đã có) 2 dòng sau:
character-set-server = utf8
collation-server = utf8_general_ci

Categories: Chỉ dẫn lập trình Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha