Home > Sử dụng máy vi tính > Command line tips and tricks

Command line tips and tricks

#Mở một file .CHM
hh D:\manual\chm\banking.chm

#Làm sao thu được MD5 của một xâu nhanh nhất
#assume that we installed php
php -r “echo md5(‘123456’);”
#assume that we have MySQL client
mysql -uroot -p0hmyg0d -hlocalhost
tee C:\md5.txt
SELECT MD5(‘123456’);
notee
(Chẳng qua là tôi sẵn có và yêu thích PHP, MySQL nên show hàng ra thế thôi ^^)

#Mở MicrofSoft Word (require install office)
winword
#Mở MicroSoft Excel
excel

#Không in ra lỗi
Bình thường nếu gõ
clgt ???
Thì sẽ được
‘clgt’ is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

Nhưng hãy thử
clgt ??? 2>nul

(*Nếu mún tìm hiểu: 0 – stdin, 1 – stdout, 2 – stderr)

#Xem ip của một tên miền (domain) mà hem dùng ping
nslookup phungvanhuy.net

Một phần kết quả ra sẽ là
Name: phungvanhuy.net
Address: 118.70.250.169

Categories: Sử dụng máy vi tính Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha