Chơi AOE chiều cuối tuần

– Khi có lỗi bị văng ra Desktop không được click gì, mà chỉ chuyển tab vào lại cửa sổ game đang chơi. Nếu click OK hay Cancel, Yes hay No thì bạn cũng đều sẽ bị disconnect.

– Không được sửa ruộng! Nếu sửa (cho dân repair) thì mạng đang chơi sẽ bị lỗi toàn bộ. Do đó thằng nào chém cháy ruộng thì bạn phải bo bằng nhà BE hoặc chạy dân đi.

[?] Thằng nào patch game mà lại thành ra thế nhỉ?