Con gái dậy thì sớm, trưởng thành trước và sống lâu hơn con trai

Thực tế đã chứng minh. Bạn có thể kiểm nghiệm bằng cách nhìn và check lại những người xung quanh!

Tiếng Anh dậy thì là Puberty

Is that right? Có thật là thế không!

Is that right? Có thật là thế không!

1 thought on “Con gái dậy thì sớm, trưởng thành trước và sống lâu hơn con trai

Comments are closed.