Thưởng Tết âm lịch 2014

Trích lọc thông tin từ vinacorp.vn

Hồ Chí Minh:
– Doanh nghiệp FDI: Max = 710 triệu, Min = 2.8 triệu, Bình quân = 4.5 triệu
– Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước: Max = 299.5 triệu, Min = 3.2 triệu, Bình quân = 8.1 triệu
– Doanh nghiệp tư nhân: Max = 120 triệu, Min = 3.2 triệu, Bình quân = 3.8 triệu
– Doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%: Max = 52.6 triệu, Min = 4.2 triệu, Bình quân = 7.3 triệu

Hà Nội:
– Doanh nghiệp FDI: Max = 65 triệu, Min = 250 nghìn, Bình quân = 3.7 triệu
– Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước: Max = 30 triệu, Min = 200 nghìn, Bình quân = 3.1 triệu
– Doanh nghiệp tư nhân: Max = 40 triệu, Min = 500 nghìn, Bình quân = 3.7 triệu
– Doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%: Max = 21 triệu, Min = 500 nghìn, Bình quân = 3.1 triệu