Thưởng Tết âm lịch 2015 (dương lịch đầu năm 2016)

Hồ Chí Minh:
– Doanh nghiệp FDI & Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước & Doanh nghiệp tư nhân: Max = 600 triệu, Min = 3.1 triệu, Bình quân = 5.9 triệu
– Doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%: Max = ? triệu, Min = ? triệu, Bình quân = ? triệu

Hà Nội:
– Doanh nghiệp FDI: Max = 100 triệu, Min = 450 nghìn, Bình quân = 3.7 triệu
– Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước: Max = 20 triệu, Min = 500 nghìn, Bình quân = 3.5 triệu
– Doanh nghiệp tư nhân: Max = 25 triệu, Min = 550 nghìn, Bình quân = 3.7 triệu
– Doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%: Max = 38.2 triệu, Min = 500 nghìn, Bình quân = 3.350 triệu